ReadyPlanet.com
bulletติดต่อเรา/แผนที่
bulletราคาค่าบริการ
dot
Newsletter

dot
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletปฎิทินภาษีอากร
รับเป็นที่ปรึกษา และวางระบบบัญชี article

ระบบงานจะประกอบด้วยคนปฎิบัติงาน การกำหนดหน้าที่ วิธีการ เอกสาร  รายงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ในระบบงาน เช้น การให้เลขที่ของเอกสาร การกำหนดวงเงินสินเชื่อลูกค้า เป็นต้น หากผู้ประกอบการละเลยในการปรับปรุงให้มีระบบงานที่เหม่าะสมย่อมเสียงที่จะเกิดความเสียหายต่อกิจการ โดยเฉพาะในกิจการที่เจ้าของขาดประสบการณ์ และขาดการดูแลเอาใจใส่ตามสมควร

ปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสาระสำคัญในการดำเนินงานของธุรกิจ แต่เรามักพบเสมอมาว่า โปรแกรมซื้อมาแต่ใช้ไม่ได้ ทั้งเหตุเพราะผู้ประกอบการและพนักงานบัญชีส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และบัญชี หรือมีความรู้เพียงด้านใดด้านเดียว จึงไม่สามารถนำโปรแกรมที่ซื้อมาใช้ได้ รวมทั้งขาดความรู้เรื่องของระบบงานจึงไม่สามารถนำมาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

การวางแผนภาษีอากรช่วยให้ผู้ประกอบการเสียภาษีอย่างถูกต้องและเหมาะสม บางครั้งสามาระประหยัดเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เรารับเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและธุรกิจ วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร โดยเรามีประสบการณ์ในการทำงานนับ 10 ปี ขอบเขตในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับข้อตกลง สนใจกรุณาสอบถาม

 
บริการที่ปรึกษา และวางระบบ