ReadyPlanet.com
bulletติดต่อเรา/แผนที่
bulletเว็บบอร์ด weboard
bulletราคาค่าบริการ
dot
Newsletter

dot
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletปฎิทินภาษีอากร
จดทะเบียนธุรกิจ


บริการจดทะเบียนธุรกิจ

การประกอบธุรกิจมีความจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดในเรื่องนั้น ในปัจจุบันการให้บริการการจดทะเบียนมีอยู่ทั่วไป สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น รวมทั้งท่่านสามารถจะกระทำการเองก็ได้ แต่ท่านทราบหรือไม่ความเป็นจริงแล้วยังคงมีข้อปลีกย่อยอันเป็นสาระสำคัญซ่ิอนอยู่ ดังนั้นเพื่อให้การจตทะเบียนนั้นได้ประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านก่อนการจดทะเบียนจริง

ขอบเขตงานการจดทะเบียน

 • การจดทะเบียนกับกรมพัฒนธุรกิจการค้า
  •  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ได้แก่
   • การเพิ่ม/ลด กรรมการ
   • การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
   • การเพิ่ม/ลด ทุนจดทะเบียน
   • การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบการ
   • การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
   • การเพิ่ม/ลด สาขา
   • การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้น
   • การเปลี่ยนเปลงผู้เป็นหุ้นส่วน
   • การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท
   • การเปลี่ยนชื่อของสถานประกอบการ
   • การเปลี่ยนแปลงตรา
  • การเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • การจดทะเบียนกับกรมสรรพากร
  • การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิเฉพาะ
  • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การเพิ่ม/ลด สาขา การเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง ฯลฯ
 • การจดทะเบีบนกับสำนักงานประกันสังคม
  • การขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
  • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
 • การจดทะเบียนพาณิชย์กับสำนักงานเขต